Hlavní menu

Užitečné

Rubriky magazínu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU A APLIKACÍ SPOLEČNOSTI DOTU S.R.O.

1. Provozovatel a uživatel aplikace

Společnost DOTU s.r.o. se sídlem v Praze 1, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, IČO: 06949975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 291921 (dále jen „provozovatel“) provozuje aplikace „dotu“ pro mobilní zařízení a internetový portál „dotu.cz“ (vše dále jen „aplikace“). Aplikace slouží k nákupu vstupenek na kulturní představení (dále jen „vstupenka“), popř. vyhledávání kulturních představení. Kulturní představení jsou organizována a pořádána samostatnými pořadateli, nejčastěji divadly, se kterými je provozovatel ve smluvním vztahu (dále jen „pořadatel“ a „představení“). Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využívat služeb aplikace (dále jen „uživatel“).

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb prostřednictvím aplikace a užívání aplikace. Vstupem do aplikace se tyto obchodní podmínky stávají pro uživatele závazné, tj. práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb prostřednictvím aplikace a užívání aplikace se řídí těmito obchodními podmínky. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb prostřednictvím aplikace a užívání aplikace se dále řídí postupy uvedenými v aplikaci.

Provozovatel je oprávněn změnit podobu a formát aplikace, jakož i adresu stránky, na které je provozována.

2. Účet uživatele

Některé údaje a služby poskytované provozovatelem prostřednictvím aplikace nejsou dostupné pro uživatele bez registrace. Uživatel se může registrovat a vytvořit v aplikaci vlastní účet (dále jen „účet“). Účet obsahuje údaje usnadňující opakované používání aplikace pro uživatele a také údaje, které umožňují provozovateli a popř. pořadateli rozpoznat preference uživatele ve vztahu k návštěvám představení. Povinným údajem v účtu jsou uživatelské jméno a heslo uživatele zvolené uživatelem a dále e-mailová adresa uživatele (dále jen „e-mail“), případně jiné aktuálně používané údaje. Oprávněnost uživatele k nakládání s e-mailem provozovatel ověří během registrace pomocí potvrzovacího odkazu odeslaného na e-mail. Heslo je v databázi provozovatele uloženo šifrovaně a provozovatel ho nezná. Uživatel může kdykoliv svůj účet zrušit (vymazat) nebo změnit údaje, které účet obsahuje.

Provozovatel je oprávněn zrušit (vymazat) účet či účet zruší (vymaže) v následujících případech:

  • uživatel se nepřihlásil tímto účtem do aplikace po dobu dvou let;
  • poruší-li uživatel jakoukoliv povinnost nebo jakékoliv prohlášení uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v aplikaci;
  • provozovatel tuto smlouvu vypoví – výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet od dne doručení výpovědi.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel odpovídá za správnost a aktuálnost veškerých údajů, které v aplikaci uvedl. Provozovatel neodpovídá uživatelům za škodu způsobenou uvedením nesprávných údajů uživatelem či pořadatelem. Uživatel je povinen veškeré údaje řádně a ihned zkontrolovat.

Provozovatel neposkytuje žádná ujištění ohledně funkčnosti a dostupnosti aplikace. Aplikace je poskytována v takovém stavu a s takovými funkcemi, jak je aktuálně dostupná. Provozovatel je oprávněn kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit přístupnost aplikace či dostupnost služeb poskytovaných v rámci aplikace. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou přerušením, omezením, ukončením, nefunkčností či nedostupností aplikace.

Uživatel nesmí používat aplikace způsobem či k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy, oprávněnými zájmy provozovatele a obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku představení odmítnout, a to zejména tehdy, obsahuje-li objednávka představení neúplné, nesprávné, nepravdivé a/nebo rozporuplné údaje nebo chybné údaje poskytnuté pořadatelem a/nebo jde-li o uživatele, který se v minulosti ocitl v prodlení s placením ceny představení.

4. Zpracování osobních a dalších údajů

Informace o zpracování osobních údajů, tj. zejména jaké osobní údaje (i) provozovatel zpracovává a k jakým účelům, (ii) jakým způsobem provozovatel osobní údaje zpracovává, (iii) komu provozovatel osobní údaje předává, (iv) jaká jsou práva subjektu údajů ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k provozovateli, jsou zveřejněny na webových stránkách provozovatele (magazin.dotu.cz) (dále jen „informace o zpracování osobních údajů“).

Zpracování osobních údajů, které pro provozovatele nevyplývá z právních předpisů nebo ze smluvního vztahu se subjektem údajů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů popř. k provádění určitých činností provozovatelem (např. zasílání upoutávek na určitá představení e-mailem) uděluje uživatel / subjekt údajů v rámci procesu registrace při vytváření účtu nebo při změnách účtu. Tyto souhlasy mohou být uživatelem / subjektem údajů kdykoliv uděleny i odvolány. Poskytl-li / poskytne-li uživatel / subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou / budou podmínky a pravidla zpracování uvedeny v souhlasu, v informacích o zpracování osobních údajů a/nebo v účtu u příslušného údaje.

Provozovatel vede záznamy o údajích, ke kterým byl udělen a/nebo odvolán souhlas (včetně času udělení / odvolání souhlasu). Údaje poskytnuté uživatelem bez účtu uchovává provozovatel po dobu 2 měsíců od okamžiku skončení představení (zejména z důvodu uplatnění případných reklamací). Osobní údaje a ostatní údaje z účtu jsou zpracovávány po dobu existence účtu, resp. po dobu 2 měsíců od okamžiku skončení představení, podle toho, k jaké skutečnosti se daný osobní údaj vztahuje. Osobní údaje i všechny ostatní údaje z účtu jsou uchovávány prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém uložišti

5. Cookies

Aplikace používá za účelem individuálního přizpůsobení a optimalizace s ohledem na uživatelsky přátelské fungování a prohlížení tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory (data), které jsou aplikacemi (internetovými stránkami) během jejich používání ukládány do zařízení uživatele. Tyto soubory pak při opakovaných návštěvách slouží k rozlišování jednotlivých počítačů/zařízení, k ukládání uživatelských předvoleb apod. Cookies neslouží ke spouštění programů ani přenosu virů na zařízení uživatele. Hlavním účelem cookies je připravit nabídku, která bude přesně odpovídat potřebám daného uživatele, a postarat se o to, aby bylo používání aplikace co možná nejpohodlnější.

Podrobnější informace o cookies použitých aplikací jsou zveřejněny na webových stránkách provozovatele (magazin.dotu.cz/) jako součást informací o zpracování osobních údajů

6. Uchování údajů z platební karty

Je-li platba za vstupenky realizována platební kartou, tak platba probíhá prostřednictvím platební brány. V účtu může uživatel zadat a uložit údaje ze své platební karty. Provozovatel nemá vlastní platební bránu a údaje z platební karty zadávané uživatelem jsou ukládány přímo u poskytovatele platební brány (dále jen „poskytovatel brány“) a provozovatel k nim nemá přístup. Provozovatel prohlašuje, že poskytovatele brány vybral s odbornou péčí a že poskytovatel brány je společností s oprávněním podnikat v příslušném oboru na území Evropské unie. Právní vztah mezi poskytovatelem brány a uživatelem se řídí obchodními podmínkami poskytovatele brány; uživatel je povinen obchodní podmínky poskytovatele brány dodržovat. Zadáním a uložením údajů z platební karty uživatel souhlasí s předáním a uložením těchto údajů poskytovatelem brány. Uživatel následně může kartu použít k dalšímu nákupu vstupenek, aniž by musel znovu zadávat její údaje do platební brány. Uživatel může platební kartu ze svého účtu kdykoliv vymazat. V takovém případě je karta vymazána i z databáze poskytovatele brány

7. Mimosoudní řešení sporů uživatelem – spotřebitelem, sdělení spotřebiteli

Je-li uživatel spotřebitelem, je uživatel v případě sporu oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce (Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: http://adr.coi.cz).

Dalším orgánem pro mimosoudní řešení sporů je řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Provozovatel sděluje uživateli, který je spotřebitelem, následující informace:

  • tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny v aplikacích

8. Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné, neúčinné či zdánlivé, nebo pokud by některé ustanovení chybělo, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Místo neplatného, neúčinného, zdánlivého či chybějícího, platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky.

Nepodaří-li se spory vyplývající z těchto obchodních podmínek vyřešit smírem, budou řešeny u obecných soudů České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi uživatelem a provozovatelem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.

Provozovatel je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i za trvání smluvního vztahu s uživatelem, přičemž uživateli se tato změna oznámí v aplikaci spolu s aktuálním zněním obchodních podmínek. V případě změny obchodních podmínek, s níž uživatel nesouhlasí, může uživatel účet zrušit (vymazat).