Hlavní menu

Užitečné

Rubriky magazínu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VSTUPENEK NA KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ

1. Smluvní strany

Společnost DOTU s.r.o. se sídlem v Praze 1, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, IČO: 06949975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 291921 (dále jen „DOTU“).

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o zprostředkování nákupu vstupenky na představení vybraného pořadatele (dále jen „zákazník“).

2. Představení, pořadatel, vstupenky, aplikace

Kulturní a společenská představení (dále také jen „představení“) jsou organizována a pořádána samostatnými pořadateli (dále jen „pořadatel“), se kterými je DOTU ve smluvním vztahu. Prodej a nákup vstupenky / vstupenek na představení (dále jen „vstupenky“) se řídí obchodními podmínkami pořadatele, kde prodávajícím je pořadatel, kupujícím je zákazník a DOTU je zprostředkovatelem. Uskutečňuje-li se zprostředkování prodeje vstupenek přes aplikaci „dotu“ pro mobilní zařízení nebo přes internetový portál „dotu.cz“, které slouží k vyhledávání a nákupu vstupenek na kulturní představení různých pořadatelů, nebo přes internetový portál pořadatele (vše dále jen „aplikace“), řídí se smluvní vztah ohledně prodeje a nákupu vstupenek také OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU A APLIKACÍ SPOLEČNOSTI DOTU s.r.o. uveřejněné v aplikaci (v těchto podmínkách je zákazník označován jako uživatel).

3. Zprostředkování prodeje vstupenky zákazníkovi

DOTU zprostředkuje prostřednictvím aplikace zákazníkovi prodej vstupenky na zákazníkem vybrané představení pořadatele, přičemž výběr představení, termín jeho konání a pořadatel představení je výlučnou záležitostí zákazníka. DOTU jedná jménem a na účet pořadatele představení. Pořadatel představení je vždy uveden v aplikaci. Na zákazníkem vybrané představení DOTU objedná/zarezervuje u pořadatele vstupenky, které po jejich zaplacení zákazníkem dodá zákazníkovi. Objednávka vzniká okamžikem odeslání/potvrzení v aplikaci (dále jen „objednávka“). Zákazník je povinen dodržovat obchodní podmínky pořadatele představení a ostatní podmínky, např. provozní a návštěvní řád. Objednávka se od počátku ruší (zaniká), obsahuje-li dle názoru pořadatele neúplné, nesprávné, nepravdivé a/nebo rozporuplné údaje; o tom bude DOTU zákazníka informovat.

Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v jednotlivých krocích on-line objednávky, v dokumentech / sděleních zaslaných / určených zákazníkovi a/nebo na vstupenkách řádně a ihned zkontrolovat. Nebude-li dohodnuto jinak, je objednávka závazná a objednávku zákazník nemůže odvolat nebo zrušit.

Další povinnosti zákazníka a pokyny zákazníkovi ohledně objednávky a dodání vstupenek jsou uvedeny v aplikaci či v jiných sděleních DOTU.

4. Cena vstupenek, platba ceny vstupenek, prodlení s placením

Cena vstupenky je závislá na pořadateli, představení, sezóně, sektoru, sedadle apod. a je vždy uvedena v aplikaci po výběru představení a sedadla.  Cena vstupenky je shodná s cenou, za jakou vstupenku prodává pořadatel. DOTU se zavazuje zastupovat pořadatele při inkasu kupní ceny a zákazník je povinen za vstupenky zaplatit DOTU. Vstupenky je povinna DOTU zákazníkovi dodat bezprostředně po jejich zaplacení a vystavit doklad o zaplacení vstupenky. Platba za vstupenky je možná jen technickými prostředky dostupnými v aplikaci. Další povinnosti zákazníka a pokyny zákazníkovi ohledně platby ceny vstupenek jsou uvedeny v aplikaci či v jiných sděleních DOTU.

Je-li platba za vstupenky realizována platební kartou, tak platba probíhá prostřednictvím platební brány spolupracujícího subjektu (dále jen „poskytovatel brány“). DOTU neprovozuje vlastní platební bránu a údaje z platební karty zadávané zákazníkem jsou ukládány přímo u poskytovatele brány a DOTU k nim nemá přístup. DOTU prohlašuje, že poskytovatele brány vybrala s odbornou péčí a že poskytovatel brány je společností s oprávněním podnikat v příslušném oboru na území Evropské unie. Právní vztah mezi poskytovatelem brány a zákazníkem se řídí obchodními podmínkami poskytovatele brány; zákazník je povinen obchodní podmínky poskytovatele brány dodržovat.

Dostane-li se zákazník s placením ceny vstupenek (či její části) do prodlení, zaniká povinnost DOTU dodat zákazníkovi vstupenky a smluvní vztah zaniká. DOTU je v takovém případě zejména oprávněna stornovat (zrušit) objednávku/rezervaci vstupenek pro zákazníka u pořadatele (a to i oproti zaplacení odstupného / stornopoplatků). Zákazník bere na vědomí, že odpovídá za škodu vzniklou v důsledku nezaplacení či pozdního placení ceny vstupenek; tato škoda může zejména spočívat v povinnosti zákazníka uhradit DOTU částky, které DOTU uhradila či je povinna uhradit pořadateli v důsledku storna (zrušení) objednávky/rezervace pro zákazníka u pořadatele (odstupné za předčasné ukončení objednávky vstupenek u pořadatele). Zbývající část zaplacené ceny vstupenek bude zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrácena. Smluvní strany se však mohou dohodnout na jiném postupu či vypořádání vzájemných práv a povinností jiným způsobem.

Je-li pořadatel plátce DPH, vystaví na základě provedené platby pro zákazníka, osobu povinnou k dani, daňový doklad.

5. Nedodání vstupenky – reklamace

Nebudou-li zákazníkovi dodány vstupenky (e-mailem) do 1 hodiny po provedení platby, došlo patrně k technické nebo jiné chybě a zákazník je povinen bez zbytečného odkladu reklamovat u DOTU nedodání vstupenek prostřednictvím e-mailu. Tato situace může nastat zejména u zákazníků bez účtu v aplikaci (neregistrovaných uživatelů), kdy nedochází k ověření e-mailu. DOTU neprodleně prověří situaci a popř. dohodne se zákazníkem náhradní způsob doručení vstupenek. V případě, že již došlo ke konání představení, vrátí DOTU zákazníkovi zaplacenou cenu vstupenek bez zbytečného odkladu nebo poskytne zákazníkovi náhradní plnění ve formě vstupenek na jiné představení.

6. Rušení představení, vrácení vstupenek

Pořadateli každého představení je vyhrazeno právo na změnu nebo zrušení představení bez náhrady. Zákazník je povinen toto právo pořadatele respektovat. Dojde-li k úplnému zrušení představení pořadatelem, informuje DOTU bezprostředně zákazníka o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu, pokud je k dispozici. Platba za vstupenky bude uživateli vrácena bez zbytečného odkladu nebo bude použita na zaplacení jiných vstupenek.

DOTU vrátí platby za vstupenky v závislosti na pokynech pořadatele představení. O možnostech vrácení vstupenky je zákazník informován v aplikaci.

7. Sdělení spotřebiteli

V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku znamená účast na představení využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu. Zákazníkovi – spotřebitelovi tak nevzniká právo na odstoupení podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů).

DOTU sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem, následující informace:

  • tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny v aplikaci;
  • před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat údaje, které za účelem objednávky vložil;
  • DOTU zprostředkuje vrácení vstupenek jen, pokud to pořadatel umožňuje.

Dojde-li k částečnému zrušení představení pořadatelem odpovídá zákazníkovi výhradně pořadatel zrušeného představení.

8. Mimosoudní řešení sporů zákazníkem – spotřebitelem

Je-li zákazník spotřebitelem, je zákazník v případě sporu oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce (Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: http://adr.coi.cz). Dalším orgánem pro mimosoudní řešení sporů s spotřebitelem je řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

9. Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné, neúčinné či zdánlivé, nebo pokud by některé ustanovení chybělo, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Místo neplatného, neúčinného, zdánlivého či chybějícího, platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky.

Nepodaří-li se spory vyplývající z těchto obchodních podmínek vyřešit smírem, budou řešeny u obecných soudů České republiky.